Rentallokaler

Mall för offerter och upphandling för hyrmoduler

Ett behov av mer lokalyta kan plötsligt uppstå – här får du hjälp att göra en offert eller förfrågningsunderlag till upphandling på rätt sätt när du vill hyra lokal tillfälligt. Det är enkelt och går snabbt att handla upp en tillfälligt uppställda hyrmoduler – betydligt snabbare än att upphandla en permanent lokal.

Många säger paviljong eller barack, vi kallar det för rentallokal. Det betyder en moduluppställd och flyttbar lokal som hyrs en tillfällig period. Ordet rental kommer från vår branschorganisation, Modulutskottet inom Swedish Rental Association (SRA). Vi medlemmar i denna seriösa rentalorganisation står för ca 60 % av omsättningen inom moduluthyrningen i Sverige. Här använder vi enbart Godkända Rentalmoduler, se mer här.

Några snabba tips för upphandling av rentallokal:

  • Använd inte offertbeskrivningar eller handlingar från tidigare byggprojekt. Att upphandla en flyttbar modullokal är enklare och ställer mycket lägre krav än upphandling av en permanent byggnad.
  • Genom att ni hyr lös egendom ska ni upphandla montage av hyresmaterial, inklusive hyra och demontage, under ett varukontrakt och inte en entreprenad.
  • Ni bör varken använda avtal AB 04 eller ABT 06. Använd istället vår enkla mall och gör snabbt ett hyresavtal för en modullokal. Anledningen till detta är att det är stor skillnad mellan tillfällig moduluppställning och permanenta platsbyggda hus. Hyrmodulerna är redan tillverkade och monteras ihop direkt på uppställningsplatsen. AB och ABT-mallarna grundar sig till stor del på att huset byggs på plats och övergår i beställarens ägo.

Rentallokaler – en egen undergrupp

Låt oss här försöka fördjupa informationen och reda ut skillnader och begrepp ytterligare.

Upphandlande myndigheter hävdar ofta att upphandling av förhyrning, montage och demontage av tillfälliga hyrmoduler är en byggentreprenad och hänvisning sker till 2 kap. 3§ LOU. Ett modulmontage kan i mycket påminna om en byggentreprenad, men det finns en viktig skillnad:

Enligt EU:s klassificeringssystem för upphandlingsföremål – de så kallade CPV-koderna som ligger till grund för hu